TREŚCI WYSTĄPIEŃ I OCEN

PODJĘTE DZIAŁANIA I ICH WYNIKI W CELU ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW SANITARNYCH W PLACÓWKACH ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH.

 

 

        W miejscowości turystycznej – Przyjezierzu, w miejscach letniego wypoczynku – Gozdawa, Żabno, Chałupska, Wiecanowo oraz przy trasach turystycznych funkcjonowały 74 obiekty o charakterze  żywnościowo-żywieniowym:

 

Żywienie typu zamkniętego

 

               W sezonie letnim 2008 roku zostało zakwalifikowanych do żywienia grup dzieci i młodzieży 6 placówek:

Wszystkie te placówki zostały objęte nadzorem, przeprowadzono w nich łącznie 10 urzędowych kontroli, w tym 3 kontrole kompleksowe. Stołówki w wymienionych obiektach prowadziły całodzienne żywienie, a przeprowadzone oceny sposobu żywienia nie wykazywały nieprawidłowości.

W tej grupie obiektów stan techniczny ulega systematycznej poprawie. Najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami w trakcie sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego były:

·         brak zapisów z czynności w zakresie GHP, GMP i HACCP,

·         brak bieżącej czystości i porządków w pomieszczeniach produkcyjnych

·         brak wdrożonego systemu HACCP.

 

           W wyniku podjętych działań wyegzekwowano od właścicieli poprawę w tym zakresie, a na winnych zaniedbań nałożono 2 grzywny w drodze mandatu karnego na kwotę 200 PLN.  Wydano 2  decyzje administracyjne nakazujące  wdrożenie systemu HACCP( jedna z nich dotyczyła zakładu żywienia w Przyjezierzu).

 

 

 

Żywienie zbiorowe typu otwartego

 

            W okresie sprawozdawczym nadzorowanych i skontrolowanych było 6   zkładów żywienia zbiorowego typu otwartego na terenie Przyjezierza oraz 2 przy trasach turystycznych. Przeprowadzono w nich łącznie 14 ( 11 w samym Przyjezierzu) kontroli oraz nałożono 3 grzywny w drodze mandatu karnego na kwotę 300,00 PLN (wszystkie w Przyjezierzu).

 

Najczęściej stwierdzane zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności to:

·         brak bieżącej czystości i porządku w pomieszczeniach produkcyjnych,

·         brak segregacji żywności w urządzeniach chłodniczych,

·         brak kontynuacji we wdrażaniu kolejnych etapów systemu HACCP (obiekty sezonowe).

W 1 przypadku wydano decyzję administracyjną w związku z brakiem wystarczającej ilości mechanicznych wentylacji nad stanowiskami smażenia i gotowania w pomieszczeniu kuchni, z terminem realizacji do rozpoczęcia przyszłego sezonu tj. do 31 maja 2009r., ze względu na sezonowy charakter obiektu.

  

Automaty do lodów

 

          W okresie letnim produkcję lodów z automatów prowadziło 12 punktów, które w większości stanowią samodzielne obiekty. Skontrolowano wszystkie punkty,  przeprowadzając w nich  łącznie 17 urzędowych kontroli. W samym ośrodku w Przyjezierzu działało ich 5, a skontrolowano je średnio dwukrotnie. W 1 przypadku stwierdzono rażące zaniedbania higieniczno – sanitarne, w tym nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania jakością zdrowotną  , który nie był odpowiednio stosowany w codziennej praktyce. Na osobę winną zaniedbań nałożono mandat karny w wysokości 100,00 PLN.

          W ramach zintegrowanego systemu badania żywności do badań pobrano 2 próby lodów         z automatu ( poza ośrodkiem w Przyjezierzu), z których 1 została zakwestionowana  w zakresie przeprowadzonych oznaczeń mikrobiologicznych ( Punkt w Mogilnie). W następstwie przeprowadzono kontrolę ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość prowadzonych procesów mycia i dezynfekcji maszyny i sprzętów związanych z produkcją, utrzymania higieny personelu oraz przestrzegania instrukcji stosowania środków dezynfekcyjnych, zgodnie z deklaracją producenta. Kontrole  automatów do lodów wykazały, że są to na ogół obiekty utrzymane w dobrym stanie technicznym, ich właściciele wdrożyli zasady dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej.

 

 

Punkty Małej Gastronomii

 

        W okresie sprawozdawczym nadzorowane i skontrolowane były 24 punkty małej gastronomii na terenie Przyjezierza, Wiecanowa oraz zlokalizowane przy trasach turystycznych. Obiekty te oferowały głównie sprzedaż dań typu fast-food, dań z grilla, napojów oraz piwa.

         W samym Przyjezierzu zlokalizowanych było 20 tego typu działalności, a wykonano w nich 34 kontrole,  wydano 1 decyzję administracyjną dotyczącą poprawy stanu technicznego obiektu oraz 1 decyzję zawieszającą zatwierdzenie zakładu ze względu na prowadzenie działalności  w zakresie produkcji środków spożywczych niezgodnie z decyzją o  zatwierdzeniu zakładu, natomiast  za zaniedbania  higieniczno-sanitarne nałożono 15 grzywien w drodze mandatu karnego na kwotę łączną 2300,00 PLN.

 

         Ogółem we wszystkich punktach małej gastronomii w Przyjezierzu, Wiecanowie i przy trasach turystycznych przeprowadzono 38 urzędowych kontroli .Najczęściej stwierdzane zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w  małej gastronomii, w dużej mierze zależne od personelu, to:

     (niezgodne z deklaracją producenta),

·         brak lub nieprawidłowa odzież ochronna u pracowników.

Z powodu wyżej wymienionych nieprawidłowości wydano zarządzenia z krótkim terminem ich realizacji lub wyegzekwowano usunięcie nieprawidłowości  w trakcie trwania kontroli. Kontrole sprawdzające potwierdziły wykonanie zaleceń pokontrolnych.

 

        Największą bolączką właścicieli tej grupy obiektów jest znaczna rotacja pracowników przyjmowanych na krótkie okresy tzw. pracowników sezonowych i brak personelu posiadającego odpowiednie przygotowanie zawodowe, co niewątpliwie utrudnia wypracowanie i utrwalenie bezpiecznych nawyków w postępowaniu z produktem spożywczym.

 

Ogródki piwne

 

         W okresie sprawozdawczym nadzorowanych i skontrolowanych było 14 ogródków piwnych; w 12 przypadkach były to punkty usytuowane przy barach gastronomicznych i sklepach spożywczych, a w 2 przypadkach to ogródki piwne samodzielnie funkcjonujące

 ( z tego 1 w Przyjezierzu). Są to obiekty  zlokalizowane  na terenie utwardzonym, ogrodzonym, z dostępem do WC dla konsumentów, oferujące sprzedaż piwa w oryginalnych opakowaniach oraz z roll-baru , w kubkach jednorazowego użytku.

           Ocena stanu sanitarno-higienicznego tych punktów przeprowadzana była przy kontrolach obiektów wiodących  (sklepy spożywcze, punkty gastronomiczne) i nie wykazała znaczących nieprawidłowości.

 

 

                                                    Miejsca obrotu żywnością           

 

         Na terenie Przyjezierza funkcjonowało 10 miejsc obrotu żywnością (sklepy spożywcze, kioski i stragany), w których przeprowadzono 14 urzędowych kontroli oraz pobrano do badań laboratoryjnych  4 próby żywności.  Za zaniedbania higieniczno – sanitarne nałożono łącznie 3 grzywny w drodze mandatu karnego na kwotę 400,00 PLN, a najczęściej stwierdzane zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności to: 

 

              Działania represyjne zastosowane podczas przeprowadzanych kontroli oraz wszczęte postępowania administracyjne w związku z naruszeniem wymagań higienicznych                       i zdrowotnych spowodowały ,iż wyegzekwowano poprawę stanu higieniczno – sanitarnego     w tych obiektach. W 1 przypadku wydano decyzję administracyjną w związku z brakiem wdrożonego systemu HACCP.

 

Podsumowując:

1.      W 74 obiektach zlokalizowanych na terenie miejscowości turystycznej – Przyjezierze,      w miejscach letniego wypoczynku – Gozdawa, Żabno, Chałupska, Wiecanowo oraz przy trasach turystycznych przeprowadzono 91 urzędowych kontroli

2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie wydał :  6 decyzji administracyjnych  w związku z naruszeniem wymagań higieniczno-zdrowotnych, w tym 1 decyzję  zawieszająca zatwierdzenie zakładu . Ponadto wydano 8 decyzji zatwierdzających sezonowe zakłady, które rozpoczynały działalność w tym roku.

3.      Na winnych zaniedbań nałożono 23 mandaty na kwotę 3.200 PLN.

4.      W trakcie sezonu letniego przeprowadzono następujące akcje:

·         w godzinach popołudniowych w dniach 4 lipca i 8 sierpnia br  przy współudziale przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji kontrole punktów gastronomicznych na terenie Przyjezierza,

·         w dniu 21 lipca  br. przy współudziale przedstawiciela Straży Miejskiej, kontrole obiektów  agroturystycznych zlokalizowanych na terenie powiatu (w 2 ośrodkach agroturystycznych nie prowadzono żywienia zorganizowanego dla klientów)

 

 

PODJĘTE DZIAŁANIA I ICH WYNIKI W CELU ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEJ  JAKOŚCI ZDROWOTNEJ WODY DO SPOŻYCIA

 

 

                      Na terenie tras i miejscowości turystyczno-wypoczynkowych zaopatrzenie w wodę realizują następujące wodociągi: Mogilno, Strzelno, Ostrowo, Gaj, Twierdziń, przy czym:

                      • w Mogilnie i Twierdzeniu, zaopatrującym m.in.  miejscowość turystyczną Wiecanowo z kąpieliskiem i prywatnymi domkami campingowymi, jakość wody odpowiadała przepisom sanitarnym. Potwierdziła to również  kontrola wewnętrzna przedsiębiorstwa .

                     • w Strzelnie występują okresowe problemy z przekroczeniami zawartości manganu w róznych punktach sieci; obowiązuje aktualna decyzja dotycząca poprawy jakości wody z terminem realizacji do 30.10.2009r.

                     • w Ostrowie stwierdzono pogorszenie jakości wody  ze względu na przekroczenie ilości manganu. Właściciel wodociągu zobowiązał się do podjęcia działań naprawczych tj. usunięcia uchybień w procesie napowietrzania oraz zainstalowania pompy głębinowej o większej wydajności, jednak  wobec nieskuteczności w/w działań PPIS wydał decyzję na poprawę jakości wody w zakresie rzeczowego parametru z terminem realizacji do 31.12.2008r.

                    w trakcie sezonu pobrane były  4 próbki wody  z wodociągu sieciowego w Gaju , należącego do  przedsiębiorstwa wodociągowego w Jeziorach Wielkich, a zaopatrującego ośrodek wypoczynkowy w Przyjezierzu w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego. W próbce z dnia 13.05.2008r w wyniku badań stwierdzono przekroczenie zawartości manganu  w wodzie uzdatnionej podawanej do sieci.  Kontrolna  próbka pobrana w dniu 3.06.2008r dała wynik prawidłowy.

 

            W czerwcu i lipcu br. do PIS wpłynęły dwa powiadomienia o niewłaściwej jakości wody do picia na terenie Przyjezierza:

 

- 24 czerwca wpłynął monit właściciela prywatnego domku campingowego w Przyjezierzu o pogorszeniu cechy organoleptycznej wody – barwy. Podjęte przez przedsiębiorstwo  działania naprawcze  wpłynęły na poprawę jakości.

 

- drugi monit otrzymany na początku lipca od właściciela Ośrodka Kopalni Soli „Solino”  dotyczył przerw w dostawie wody na terenie tego ośrodka. Z przedsiębiorstwa wodociągów w Jeziorach Wielkich uzyskano wyjaśnienie, że jest to powodowane brakiem  rurociągów wodnych o odpowiedniej średnicy przepływu , co nie zapewnienia niezbędnej ilości wody w stosunku do  potrzeb odbiorców w okresie zwiększonego rozbioru. Średnica przyłącza wodociągowego nie wystarcza do zaopatrzenia Ośrodka i właścicieli  domów letniskowych zlokalizowanych za Ośrodkiem.

 

  Dodatkowym zadaniem do wykonania w sezonie letnim było przeprowadzenie 8 kontroli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz podmiotów produkujących   wodę do spożycia, ze zwróceniem  szczególnej uwagi na prawidłowość oceny przydatności wody dokonywanej przez te przedsiębiorstwa oraz na to czy posiadają stosowne procedury postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody.

W czasie sezonu letniego wydano ogółem 6 decyzji merytorycznych w celu poprawy jakości wody do spożycia, w tym:

 

w grupie obiektów o produkcji wody od 100-1000m3/d 

  2 decyzje merytoryczne. dot. poprawy stanu technicznego tj. Twierdziń i Ciechrz

                    

  2 decyzje związane z  poprawą jakości wody tj. Jeziora Wielkie i  Ciechr    

 

w grupie obiektów o produkcji wody poniżej 100m3 /d 

 2 decyzje związane z  poprawą jakości wody Lubieszewo  i Ostrowo

 

 

 

PODJĘTE DZIAŁANIA I ICH WYNIKI W CELU ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW SANITARNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH , NA TRASACH I W OBIEKTACH TURYSTYCZNO-WYPOCZYNKOWYCH

 

                W czasie trwania sezonu letniego 2008r. ogólny stan sanitarno- porządkowy miejscowości, tras i obiektów turystyczno wypoczynkowych oceniono pozytywnie.

                 Poszczególne gminy powiatu mogileńskiego wykazały dużą dbałość o utrzymanie czystości ulic, skwerów , klombów itp. Miało to wyraźny wpływ na estetykę miast i wsi. Na

terenie miejscowości wypoczynkowej Przyjezierze wywóz nieczystości odbywał się systematycznie 2 razy w tygodniu przez wyspecjalizowane firmy. Gospodarka odpadami komunalnymi i wywóz  nieczystości płynnych z terenów Mogilna , Strzelna , Dąbrowy i Jezior Wielkich , w tym także i  miejscowości turystycznych, podobnie jak w latach ubiegłych były odpowiednie tj. płynne nieczystości usuwano do lokalnych oczyszczalni ścieków, a nieczystości stałe do właściwych wysypisk lub odbierane były przez upoważnione firmy.

                     

Urządzenia i obiekty rekreacji wodnej i jakość wody w kąpieliskach

 

                   W sezonie funkcjonowały  3 kąpieliska prowizoryczne: Wiecanowo, Chałupska, Wylatowo oraz 1 kąpielisko raportowane do UE: Przyjezierze plaża główna.

                   Pierwsza seria kontroli, oceniająca stopień przygotowania wskazanych przez  gestorów  miejsc – 3 kąpielisk prowizorycznych i 1 zorganizowanego przeprowadzona została jeszcze przed rozpoczęciem sezonu i wykazała, iż wymienione kąpieliska nie spełniały wymagań zawartych w przepisach. Nie były uporządkowane tereny na plażach i przy brzegach jezior na kąpieliskach prowizorycznych, nie rozmieszczono pojemników na odpady oraz nie były udostępnione sanitariaty na terenach wszystkich nadzorowanych kąpielisk.

                  Kolejna seria kontroli na początku sezonu  wykazała ogólną poprawę stanu sanitarnego i przygotowanie kąpielisk  do sezonu letniego.

 

Jakość wody w kąpielisku zorganizowanym Przyjezierze-plaża główna i prowizorycznych Wiecanowo i  Wylatowo przez cały  sezon letni nie budziła zastrzeżeń. W trakcie trwania sezonu  w kąpielisku zorganizowanym w Przyjezierzu – plaża główna  pobrano 10 próbek wody a w kąpielisku prowizorycznym w Wiecanowie 4 próbki. Badania potwierdziły, że przez cały sezon letni jakość wody w tych kąpieliskach była odpowiednia. Stwierdzono jedynie przekroczenia parametrów chemicznych tzw. BZT i tlenu rozpuszczonego, nie mających wpływu na jakość wody do kąpieli.

             W kąpielisku prowizorycznym w Chałupskach pobrano 23 czerwca próbkę wody, w której stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej ilości bakterii z grupy coli, w tym typu kałowego. Gestor kąpieliska Urząd Miejski w Mogilnie został zobowiązany do odpowiedniego oznakowania kąpieliska i wydania ostrzegawczego komunikatu dla użytkowników. Próbka kontrolna z 3.07.2008r wykazała przydatność wody do kąpieli, co było istotne,  ze względu na rozpoczynający się od 7 lipca biwak.

           Ponadto dnia 1 lipca , kierownik OSiR w Przyjezierzu powiadomił organ PIS o występowaniu plam o zabarwieniu niebiesko-zielonym na  Jeziorze Ostrowskim w miejscu nie nadzorowanym przez Inspekcję Sanitarną tj. na dawnej plaży wojskowej w Przyjezierzu . Zapobiegawczo dokonano wizji plaży głównej na całej długości, jednak przebarwień mogących świadczyć o zanieczyszczeniu wody dyskwalifikującym pod względem organoleptycznym wodę do kąpieli nie stwierdzono. O sprawie poinformowano Inspektorat Ochrony Środowiska, który odwrotnie poinformował PIS, że przyczyną wystąpienia plam była obecność martwych sinic  dennych. W związku z zaistniałą sytuacją skierowano wystąpienie do gestorów kąpielisk, polecając, w przypadku zmian cech organoleptycznych wody, zabezpieczenie kąpieliska przed dostępem osób kąpiących się do czasu wyjaśnienia przyczyny i wyeliminowania zagrożenia dla zdrowia osób  korzystających z kąpieli oraz zobowiązano ich do niezwłocznego  powiadamiania organu PIS o każdym takim przypadku.

               Na terenie znajdującej się w Mogilnie krytej pływalni, nie stwierdzono nieprawidłowości natury higieniczno-sanitarne a jakość wody odpowiadała normom. Stwierdzono jedynie brak aktualnych badań do celów epidemiologicznych osób na stanowiskach związanych z kontaktem z wodą. Przeprowadzona kontrola sprawdzająca  w krótkim odstępie czasu wykazała wykonanie zaleceń. W okresie od 28 lipca  do 10 sierpnia przeprowadzono planowaną przerwę technologiczną, zgodnie z wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi. Dokonano przeglądów urządzeń i  napraw bieżących mających na celu poprawę warunków sanitarnych obiektu.

              Ogółem w sezonie pobrano 33 próbki wody z kąpielisk do badań bakteriologicznych (w tym 1 próbka kwestionowana w Chałupskach) i  32 próbki do badań fizyko-chemicznych. Łącznie przeprowadzono 12 kontroli sanitarnych w tym 6 kontroli  w ramach akcji letniej w związku z pismem GIS dot. objęcia szczególnym nadzorem ustępów ogólnodostępnych w sezonie letnim, które nie wykazały naruszeń sanitarno-porządkowych.

                

                                 Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej.

 

                                       Dworce PKP, PKS

             W sezonie letnim przeprowadzono 4 kontrole  w ramach akcji, w związku z pismem GIS w sprawie  objęcia szczególnym nadzorem ustępów ogólnodostępnych. Kontrole nie wykazały naruszenia wymagań sanitarno-porządkowych.   

 

                                                      Baza noclegowa

W ewidencji PSSE znajduje się 8 obiektów świadczących całoroczne usługi noclegowe oraz 25 sezonowych obiektów wczasowo– turystycznych łącznie z polem namiotowym w Przyjezierzu i gospodarstwami agroturystycznymi. W sezonie letnim przewidziano do kontroli spośród całorocznych 1 obiekt  tj. Hotel „Sandra” w Strzelnie. Z uwagi na zaprzestanie działalności usługowej nie dokonano oceny stanu sanitarnego, zaopiniowano natomiast uruchomienie nowego hotelu

           Oceniając bazę noclegową całoroczną   należy  wspomnieć o decyzji dot. hotelu „Pod Dębami” w Przyjezierzu nakazującej wymianę okien, której termin realizacji upływa z dniem 31.12.2009r. Pomimo jej tylko częściowego wykonania, nie wpływa to negatywnie na ogólną ocenę obiektu.   

                                                                    

            Spośród obiektów sezonowych skontrolowano po linii zapewnienia właściwego stanu sanitarno-higienicznego 22 ośrodki  ,przeprowadzając  w nich 24 kontrole  sanitarne

             W samym Przyjezierzu w tym sezonie funkcjonowało

-   20  ośrodków wypoczynkowych

-     1  pole namiotowe

 

             Skontrolowano 18 ośrodków , jak również pole namiotowe, wykonując 21 kontroli. Negatywnie   pod względem sanitarno-porządkowym oceniono 1 ośrodek wczasowy w Przyjezierzu, stwierdzając brak systematycznego wywozu nieczystości  z terenu ośrodka oraz niewłaściwe przechowywanie bielizny czystej i brudnej w magazynie. W związku z powyższym nałożono na właściciela grzywę w postaci mandatu karnego w wysokości 100, 00 zł.  Stan sanitarny pozostałych obiektów nie budził zastrzeżeń.

 

                                  Obiekty sportowe i rekreacyjne.

 

Pod nadzorem PSSE  znajdują się 4 tego typu obiekty tj.  1 sala sportowo-widowiskowa w Mogilnie oraz 3 boiska sportowe: Mogilno, Strzelno i Gębice. W sezonie letnim skontrolowano 3 obiekty, w których czystość bieżąca pomimo złego stanu technicznego w 2 obiektach,  była zachowana. Boiskami o złym stanie sanitarnym są:

– boisko sportowe w Strzelnie wł. UMiG Strzelno,  na które jest aktualna decyzja z 2004r., przedłużona w sierpniu 2008r. -  zalecenia decyzji zostały wykonane częściowo,  obecnie trwają prace mające na celu wykonanie pozostałych zarządzeń decyzji dot. zlikwidowania  zawilgocenia pomieszczeń sanitarnych terminie do dnia  30.10.2008r.

- boisko sportowe w Mogilnie wł. OSRiR Mogilno, na które jest aktualna decyzja z 2005r. dot. przeprowadzenia remontu malarskiego w pomieszczeniach szatni i sanitariatów; wymiany zniszczonych umywalek, muszli ustępowych, pisuarów w sanitariatach; dokonania kapitalnego remontu ubikacji dla kibiców, a której termin realizacji upływa z dniem 30.06.2009r.

                                              Ustępy publiczne

             Na terenie działania PSSE Mogilno znajdują się 3 ustępy publiczne całorocznej tj. 1 w Mogilnie i 2 w Strzelnie oraz 2 sezonowe w Przyjezierzu.  W sezonie letnim stan sanitarno-porządkowy ustępów publicznych nie budził zastrzeżeń.

                Łącznie przeprowadzono 15 kontroli, w tym 13 kontroli  w ramach akcji letniej w związku z pismem GIS dot. objęcia szczególnym nadzorem ustępów ogólnodostępnych w sezonie letnim. W czasie kontroli zwrócono szczególną uwagę nie tylko na stan sanitarny obiektu,  ale także na przyległy teren, dostępność ustępu, godziny otwarcia oraz przystosowanie do osób niepełnosprawnych. Zasadniczych nieprawidłowości  nie stwierdzono

 

                 Od 1 lipca w ramach działań dodatkowych prowadzono na zlecenie GIS akcję letnią polegającą na szczególnym nadzorze sanitarnym w ogólnodostępnych i publicznych szaletach. Pracownicy wszystkich sekcji przeprowadzili łącznie 70 kontroli obejmując nadzorem ustępy nie skanalizowane na terenie kąpielisk, pola namiotowego, dworców PKS i PKP, krytej pływalni, stacji benzynowych oraz ustępy publiczne stałe i sezonowe, a także toalety ogólnodostępne zlokalizowane w lokalach gastronomicznych i miejscach rekreacji i wypoczynku. Większość obiektów nie budziła zastrzeżeń pod względem higieniczno-sanitarnym, zdarzały się jednak pojedyncze przypadki braku zachowania właściwego reżimu sanitarnego w toaletach oraz na przyległym terenie obiektów głównie żywieniowych. Z uwagi na niezachowanie należytej czystości nałożono grzywny w postaci mandatów karnych na łączną kwotę 500,00 zł. Rozpoczęta akcja zostanie zakończona z dniem 30 września br.

 

       W podsumowaniu:

·         Miniony sezon letni w zakresie stanu obiektów komunalnych, jakości wody do picia i do kąpieli można ogólnie ocenić pozytywnie. Nie stwierdzono rażących naruszeń wymagań higienicznych i zdrowotnych w nadzorowanych obiektach. Jedynie stan techniczny niektórych opisanych  wyżej obiektów budził zastrzeżenia i dlatego wszczęto w tych przypadkach postępowanie administracyjne.

·         Jakość wody do picia pod względem mikrobiologicznym była odpowiednia, nie wystąpiły tego typu zagrożenia, natomiast  występujące zanieczyszczenia chemiczne w postaci przekroczenia dopuszczalnej zawartości manganu  nie stanowiły zagrożenia zdrowotnego wobec natychmiast podejmowanych przez przedsiębiorstwa wodne działań naprawczych.

·         Jakość wody do kąpieli , poza krótkotrwałym wystąpieniem zanieczyszczeń bakteriami kałowymi w kąpielisku prowizorycznym w Chałupskach, również była w ciągu trwania sezonu odpowiednia.

                       Należy podkreślić, że osoby odpowiedzialne za kontrolowane obiekty komunalne i wodne czyniły wszelkie starania, aby stan sanitarny był prawidłowy, a jakość wody odpowiadała obowiązującym normom.

 

                                    

ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

 

              W ciągu sezonu letniego zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży był prowadzony w 9 obiektach, w tym:

- w 5 ośrodkach w Przyjezierzu – łącznie 25 placówek kolonijnych

- w Gozdawie -                                           9                   

- w Żabnie     -                                              1                  

- SP nr 3 w Mogilnie                                    1                  

- W Chałupskach                                          1                obozowa

Zatem ogółem funkcjonowało 37 placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, w których wypoczywało 2039 uczestników, z tego w  25 placówkach w Przyjezierzu  wypoczywało 815 uczestników.

            W placówkach prowadzono akcję „Bezpieczne wakacje” poprzez wspólne kontrole z Przedstawicielami KPP ( 6 kontroli, w tym 3 w Przyjezierzu), Straży Pożarnej ( 3 ) i Straży Miejskiej (1). W trakcie kontroli w ośrodkach wypoczynku w Przyjezierzu ujawniono funkcjonowanie  jednej tzw. „dzikiej” placówki, której organizator nie dopełnił obowiązku uzyskania odpowiedniej kwalifikacji. Jej organizatorem było Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu „Dzikusy” w Łodzi. O fakcie tym powiadomiono Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Pozostałe placówki uzyskały karty kwalifikacyjne w odpowiednim terminie.

               Stan sanitarny w/w  ośrodków był odpowiedni, nie wystąpiły zagrożenia dla bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w organizowanych w nich placówkach, zapewniono również uczestnikom prawidłowe żywienie i edukację zdrowotną.

 

 

                              OCENA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO

 

            W trakcie sezonu nie zarejestrowano przypadków znaczących ognisk groźnych chorób zakaźnych. Nie wystąpiły też ogniska zbiorowych zatruć pokarmowych, poza nie powiązanymi epidemiologicznie 5 przypadkami zatruć salmonellozowych.

             Zarejestrowano wzrost przypadków pokąsań przez psy, których w okresie czerwiec-sierpień było 25, podczas gdy  w okresie pierwszych 5-ciu miesięcy roku tj. styczeń-maj  było ich łącznie 21. Szczęśliwie, udało ustalić się w tych przypadkach właścicieli zwierząt i przeprowadzić obserwacje psów, co pozwoliło na uniknięcie podjęcia szczepienia p/ko wściekliźnie u osób pokąsanych. Ta sytuacja jednak potwierdza, że właściciele nie postępują ze swymi czworonogami zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach gmin w sprawie utrzymywania zwierząt . Psy puszczane są często bez uwięzi  i kagańców, stwarzając ryzyko pogryzienia.

             Trudno oszacować zagrożenie chorobami od kleszczowymi ze względu na długi okres od zakażenia do wystąpienia objawów; ocena w tym względzie będzie możliwa w późniejszym okresie.

            Nie odnotowano również dotąd przypadków zachorowań na choroby związane z występowaniem czynników biologicznych w środowisku pracy, zatruć chemicznych przy zabiegach agrotechnicznych, itp.

 

 

 

 

wytworzył:

wprowadził:  Ewa Janowczyk

ostatnia zmiana: 30.09.2008r