STATUS PRAWNY

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mogilnie jest podmiotem działalności leczniczej, jednostką budżetową  finansowaną z budżetu państwa dla której podmiotem tworzącym jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Stacja Sanitarna jest siedzibą  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który jest organem zespolonej  organizacji rządowej w powiecie. Obszarem działania  Inspektora Sanitarnego w Mogilnie jest powiat mogileński.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie powołuje i odwołuje Starosta Mogileński za zgodą  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

W postępowaniu administracyjnym Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy jest organem wyższego stopnia w stosunku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mogilnie jest wpisana do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę.

Nr księgi rejestrowej: 000000023979wytworzył:

wprowadził: Ewa Janowczyk

ostatnia zmiana: 15.02.2013r