REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w    MOGILNIE

 

                             Załącznik do zarządzenia Dyrektora PSSE Nr 1/2012

Z 20.01.2012

Regulamin Organizacyjny

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w    MOGILNIE

 

Rozdział  1

Przepisy   ogólne 

 

§ 1

 

1.   Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mogilnie        zwany dalej „Regulaminem” określa organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych  komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mogilnie, zwanej dalej Powiatową Stacją.

2. Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.

Rozdział  2

Sposób kierowania Powiatową Stacją 

 

§ 2

 

1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny            w Mogilnie będący Dyrektorem Powiatowej Stacji, zwany dalej Dyrektorem.

2. W czasie nieobecności Dyrektora działalnością Stacji kieruje jego pełnomocnik a na stanowisku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zastępuje go upoważniona osoba w zakresie  określonym w upoważnieniu.

 

§ 3

 

1.  Komórką organizacyjną w Powiatowej Stacji jest oddział i samodzielne  stanowisko pracy.

     Pracą komórek organizacyjnych kierują ich kierownicy lub pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych  oraz pracownicy na  stanowiskach pracy wymienionych w  § 9 pkt .4-7 oraz w § 10 pkt. 4 i 5  podlegają bezpośrednio Dyrektorowi. 

3.  W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej jej pracą kieruje pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

4. Do realizacji zadań bieżących i problemowych Dyrektor może powoływać zespoły realizacyjne składające się z pracowników różnych komórek organizacyjnych                      i wyznaczyć koordynatora ich pracy.

5. W Powiatowej Stacji funkcjonuje system zarządzania jakością, opisany w procedurach ogólnych oraz księdze jakości, którym mogą być objęte komórki organizacyjne wyznaczone przez Dyrektora Stacji.

6. Nadzór nad jakością pracy w komórkach objętych systemem zarządzania jakością sprawuje pełnomocnik Dyrektora ds. systemu jakości wyznaczony przez Dyrektora. Funkcje  kierowników   technicznych sprawują  pracownicy  wyznaczeni  przez Dyrektora.

7. Zadania z zakresu obrony cywilnej, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony informacji niejawnych realizują pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora.

§ 4

 

1.  Główny księgowy nadzoruje działalność ekonomiczną i finansową Powiatowej Stacji .

 

§ 5

 

1. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.

2. W sprawach pracowniczych i socjalnych Dyrektor działa w porozumieniu                                     z przedstawicielem załogi, w granicach określonych obowiązującymi przepisami.

3.  Dyrektor organizuje i nadzoruje szkolenia pracowników w Powiatowej Stacji. Zadanie to może powierzyć wyznaczonemu pracownikowi.

                                                                        § 6

   Powiatowa Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w Statucie polegającą między innymi na świadczeniu usług .

Rozdział  3

Organizacja  wewnętrzna Powiatowej Stacji

 

§ 7

 

1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą jako jej komórki organizacyjne następujące oddziały i samodzielne stanowiska pracy:

1.    Oddział Zapobiegawczego I Bieżącego Nadzoru Sanitarnego; 

2.    Oddział Ekonomiczny  I  Administracyjny;

3.    Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej I Promocji Zdrowia;

4.    Stanowisko Pracy  Głównego  Księgowego;

5.    Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

1.    Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych należy w szczególności:

 

1)    realizowanie zadań wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i wytyczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego,

2)    sporządzanie planów pracy i sprawozdań z ich wykonania oraz właściwe dokumentowanie pracy,

3)    rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,

4)    aktualizowanie zbioru przepisów prawnych związanych z działalnością komórki organizacyjnej oraz bieżąca analiza zmian obowiązującego prawa,

5)    realizowanie wniosków pokontrolnych organów kontroli państwowej oraz wniosków wynikających z działalności kontrolnej Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

6)    stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez samokształcenie pracowników, szkolenia wewnętrzne, udział w szkoleniach i w kursach organizowanych przez wyspecjalizowane jednostki oraz przeprowadzanie szkoleń dla pracowników Stacji,

7)    przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej w zakresie tworzenia i obiegu dokumentacji,

8)    doskonalenie systemu zarządzania jakością,

9)    współpraca z organami administracji samorządowej, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i środkami masowego przekazu,

10) przestrzeganie warunków bhp, ochrony p/poż oraz ochrony informacji niejawnych,

11) współdziałanie pomiędzy komórkami organizacyjnymi w drodze uzgodnień i konsultacji, opiniowanie, udostępnianie materiałów              i danych oraz prowadzenie wspólnych prac nad określonymi zadaniami.

 

 

 

Rozdział  4

Zadania   komórek     organizacyjnych

 

§ 8

 

1. Zadaniem Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego jest prowadzenie nadzoru sanitarnego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych oraz zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych, zawodowych i powodowanych warunkami środowiska. Zapobiegawczy i Bieżący Nadzór Sanitarny obejmuje w szczególności:

1)    Nadzór nad stanem higieniczno-sanitarnym zakładów pracy i warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.

2)    Prowadzenie postępowań wyjaśniających i przygotowanie projektów decyzji dotyczących chorób zawodowych i naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych w zakładach pracy .

3)    Prowadzenie dokumentacji i statystyki zachorowań na choroby zawodowe.

4)    Sporządzanie opracowań dotyczących oceny stanu higieniczno-sanitarnego zakładów pracy.

5)      Ocena narażenia zawodowego na substancje rakotwórcze w środowisku pracy oraz nadzór nad stanem zdrowia pracowników narażonych na te czynniki

6)    Nadzór nad prowadzeniem badań profilaktycznych pracowników.

7)    Nadzór nad prawidłową gospodarką substancjami i preparatami niebezpiecznymi oraz substancjami uznanymi za prekursory do produkcji narkotyków grupy II.

8)    Udzielanie porad, informacji oraz prowadzenie szkoleń w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływy czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych oraz biologicznych na zdrowie pracowników.

9)    Ocena warunków higieniczno-sanitarnych przy stosowaniu dystrybucji i przechowywania środków ochrony roślin.

10) Udział w akcjach ratowniczych w sytuacjach awaryjnych wynikających ze skażenia środowiska w zakresie zależnym od stopnia i rodzaju skażenia.

11) Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, Poradnią Chorób Zawodowych WOMP w zakresie eliminacji ujemnych skutków zdrowotnych związanych z warunkami pracy.

12) Nadzór nad stanem higieniczno-sanitarnym zakładów produkcji i obrotu środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kosmetyków, kosmetyków także stanu higienicznego i sposobu żywienia zbiorowego.

13) Ocena teoretyczna jadłospisów i raportów magazynowych w żywieniu zbiorowym w aspekcie zasad racjonalnego żywienia.

14) Ocena jakości zdrowotnej żywności krajowej i importowanej oraz wyrobów chemii gospodarczej, kosmetyków i innych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

15) Pobór prób do badań w WSSE w ramach urzędowej kontroli żywności.

16) Realizacja działań nałożonych przez system wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych z oceną ryzyka dla zdrowia tych produktów oraz koordynowanie innych zadań wytyczonych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie bezpieczeństwa żywności.

17) Realizacja zadań wynikających z porozumień zawartych pomiędzy :Inspekcją Weterynaryjną, Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Farmaceutyczną, Izbą Celną w Toruniu, innymi służbami i inspekcjami oraz jednostkami PIS .

18) Zatwierdzanie zakładów produkujących lub/i  wprowadzających żywność do obrotu oraz prowadzenie rejestru tych zakładów oraz zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością.

19) Promowanie zdrowia poprzez propagowanie zasad racjonalnego żywienia.

20) Zbieranie danych, rejestracja i opracowywanie informacji na temat chorób szerzących się epidemicznie, dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych, w tym systematycznej oceny sytuacji zdrowotnej społeczeństwa powiatu mogileńskiego w zakresie chorób zakaźnych.

21) Przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowych zatruć pokarmowych.

22) Zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych poprzez koordynowanie  nadzoru lekarskiego nad osobami z otoczenia chorych  na wzw oraz osobami z otoczenia osób zakażonych bezobjawowo sprawowanego przez  placówki podstawowej opieki zdrowotnej oraz nadzór nad nosicielami pałeczek jelitowych zarejestrowanymi w rejestrze Powiatowej Stacji .

23) Nadzór nad realizacją szczepień ochronnych przez świadczeniodawców na terenie powiatu mogileńskiego oraz dystrybucja preparatów szczepionkowych do punktów szczepień na terenie powiatu.

24) Nadzór nad bezpieczeństwem epidemiologicznym przeprowadzanych zabiegów medycznych w placówkach służby zdrowia oraz monitoring zagrożeń epidemicznych. 

25) Inicjowaniem, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla personelu medycznego w dziedzinie zwalczania i profilaktyki chorób zakaźnych, dezynfekcji i sterylizacji oraz szczepień ochronnych.

26) Sprawowanie nadzoru nad sterylizacja i dezynfekcją.

27) Współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i Inspektorem ochrony środowiska w zakresie zwalczania chorób odzwierzęcyc.h

28) Bieżący nadzór nad stanem sanitarnym i przestrzeganiem wymaga. higienicznych i zdrowotnych w obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej.

29) Bieżący nadzór nad stanem sanitarnym zakładów służby zdrowia w zakresie przestrzegania procedur dotyczących utrzymania czystości, gospodarki odpadami medycznymi i postępowaniem z bielizną szpitalną,

30) Bieżący nadzór nad stanem sanitarnym obiektów, tras i miejscowości turystyczno-wypoczynkowych oraz terenów rekreacyjnych,

31) Bieżący nadzór nad jakością wody i stanem sanitarno-technicznym, urządzeń służących do zaopatrywania ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

32) Bieżący nadzór nad zabezpieczeniem sanitarnym i jakością wód powierzchniowych, przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę oraz do urządzania kąpielisk i celów rekreacyjnych.

33) Realizacja zadań nałożonych przez Zintegrowany System Badania Wody.

34) Nadzór nad obiektami mieszkalnymi w zakresie wynikającym z informacji ludności o istnieniu uciążliwości oraz nad zakładami, obiektami i urządzeniami stanowiącymi potencjalne źródła zanieczyszczenia wody                     i gleby i terenami wymagającymi ochrony sanitarnej.

35) Pobieranie próbek wody i gleby do badań wykonywanych  w  PSSE  i WSSE.

36) Nadzór nad stanem higieniczno – sanitarnym w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz ośrodkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

37) Wykonywanie pomiarów oświetlenia i mikroklimatu pomieszczeń do nauki                i ocena przystosowania mebli szkolnych i przedszkolnych do wzrostu dzieci            i młodzieży.

38) Wykonywanie prac problemowych zleconych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących higieny pracy ucznia i środowiska szkolnego.

39) Współpraca z organami administracji oświatowej, szkolną służbą zdrowia        i innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się wychodzeniem i ochroną zdrowia dzieci i młodzieży.

40) Kontrola przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w projektach budowlanych dotyczących budowy lub przebudowy.

41) Uzgadnianie decyzji  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, inwestycji lub zmianie sposobu użytkowania obiektów wydawanych przez organy samorządowe.

42) Opiniowanie projektów  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z obowiązującym prawem.

43) Wydawanie opinii sanitarnych o obiektach budowlanych przekazywanych     do eksploatacji.

44) Kontrola przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w obiektach będących w trakcie budowy.

45) Dokonywanie uzgodnień i opiniowanie w trybie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

46) Przygotowanie projektów opinii o zgodności przedsięwzięć i inwestycji           z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy unijnych.

47) Systematyczny nadzór nad systemem łączności teleinformatycznej                w zakresie wymiany informacji ze szczególnym uwzględnieniem polityki bezpieczeństwa informacji.

48) Zamieszczanie danych  i  aktualizacja informacji  w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) .

49) Realizacja zadań związanych ze statystyką publiczną dotyczącą działalności 

      merytorycznej, w tym: 

a.      zestawienie danych statystycznych  i opracowywanie zbiorczych sprawozdań z działalności inspekcyjnej Stacji na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne,

b.      sporządzanie tablic statystycznych z wybranych jednostek chorobowych,

c.      działania związane z wdrażaniem i obsługa systemów informatycznych dotyczących monitorowania stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej,

d.      przekazywanie meldunków do działu statystycznego WSSE                       w Bydgoszczy,

  e.   koordynacja w dziedzinie wdrażania techniki komputerowej, obsługi sprzętu  

        komputerowego oraz systemów informatycznych,

e.      Prowadzenie dokumentacji Inspektora Sanitarnego / Dyrektora Powiatowej

       Stacji.

 

2.   Do zadań Stanowiska ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia  należy inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności oświatowo zdrowotnej w dziedzinie zdrowia publicznego na terenie powiatu mogileńskiego w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych ludności a w szczególności:

1)    Zaznajamianie społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.

2)     Popularyzacja zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, umiejętności udzielania pierwszej pomocy, pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia poprzez:

a.    określanie kierunków tematycznych

b.    wdrażanie programów promujących zdrowie,

c.    badanie poziomu wiedzy i zachowań zdrowotnych populacji ludzkich  w ich środowiskach,

d.    określanie środowisk i zasięgu ich oddziaływania,

e.    ewaluację efektywności realizowanych przedsięwzięć zdrowotnych,

f.     wypracowywanie metod i form oddziaływania, w tym opracowywanie scenariuszy imprez, wystaw, itp.

g.    promowanie programów prozdrowotnych,

h.    monitorowanie przedsięwzięć prozdrowotnych,

i.      poszukiwanie sojuszników do realizacji zadań,

j.      systematyczny rozwój bazy pomocy metodycznych i informacyjno-edukacyjnych,

3)    Udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych                   i biologicznych na zdrowie ludzi.

4)    Udzielanie merytorycznej pomocy innym placówkom promującym zdrowie oraz pracownikom Stacji w realizacji ich zadań oświatowo - zdrowotnych.

5)    Prowadzenie wypożyczalni pomocy naukowych, sprzętu, literatury, filmów                  i opracowań metodycznych oraz podejmowanie zadań związanych                    z tworzeniem pomocy dydaktycznych, filmowych, foto- i fonograficznych dla potrzeb oświaty zdrowotnej.

6)    Wspieranie samorządów, instytucji, stowarzyszeń i organizacji  pozarządowych  we wdrażaniu i realizacji programów oraz innych przedsięwzięć prozdrowotnych.

7)    Ocena działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzonej przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze,  zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje.

 

3.  Do zadań Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego należy:

1)    Prowadzenie archiwum Powiatowej Stacji, magazynu OC i pozostałych magazynów.

2)    Zaopatrywanie w sprzęt i urządzenia, druki, materiały biurowe, środki czystości oraz inne materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Powiatowej Stacji w tym dot. ochrony p/poż i bhp oraz odzież  ochronną i roboczą.

3)    Zabezpieczenie transportu dla potrzeb Powiatowej Stacji.

4)    Utrzymywanie właściwego stanu sanitarnego i porządkowego na terenie Powiatowej Stacji.

5)    Zabezpieczenie ochrony mienia Powiatowej Stacji.

6)    Zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości, gospodarki energetycznej, urządzeń energetycznych, chłodniczych, instalacji elektrycznej, sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, urządzeń łączności oraz sprzętu techniczno-gospodarczego.

7)    Przygotowanie i zabezpieczenie przeprowadzenia w terminie rocznej inwentaryzacji.

8)    Prowadzenie spraw pracowniczych.

9)    Rozliczanie kosztów delegacji służbowych.

10) Prowadzenie ewidencji i rozliczeń mandatów karnych.

11) Przygotowywanie, prowadzenie dokumentacji i postępowań w sprawach dotyczących zamówień publicznych.

12) Sprawdzanie wszystkich dokumentów finansowych pod względem formalnym

13) Prowadzenie kasy, raportów kasowych oraz innych ewidencji związanych             z kasą Stacji.

14) Wykonywanie czynności kancelaryjnych - przyjmowanie i wysyłanie korespondencji.

15) Prowadzenie ewidencji wpływu i wysyłki korespondencji, przesyłek                         i przekazów.

16) Realizacja zakupów na rzecz Stacji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz zaopatrywanie komórek organizacyjnych w media, materiały, aparaturę i sprzęt niezbędny dla zapewnienia właściwej działalności Powiatowej Stacji.

17) Kompletowanie zbiorów przepisów prawnych.

18) Realizacja zadań związanych ze statystyką publiczną dot. funkcjonowania Stacji.

4. Zadaniem Głównego Księgowego jest merytoryczny nadzór nad działalnością ekonomiczną i finansową  Powiatowej Stacji a w szczególności: 

1)    Planowanie i wykonanie budżetu  Powiatowej Stacji.

2)    Prowadzenie rachunkowości w Powiatowej Stacji.

3)    Kontrola i nadzór w zakresie prawidłowej realizacji operacji gospodarczych              i finansowych w odniesieniu do planu finansowego.

4)    Wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi.

5)    Analizowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej w Powiatowej Stacji.

6)    Gospodarowanie funduszem płac.

5. Zadaniem Radcy Prawnego jest:

1)    Udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.

2)    Informowanie Dyrektora Stacji i kierowników komórek organizacyjnych                  o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Stacji oraz interpretowanie przepisów i prowadzenie szkoleń w tym zakresie.

3)    Informowanie Dyrektora o uchybieniach w działalności Powiatowej Stacji                w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień.

4)    Opiniowanie projektów decyzji, postanowień i innych rozstrzygnięć                     w postępowaniu administracyjnym oraz nadzór nad prowadzeniem postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.

5)    Opiniowanie regulaminów i zarządzeń Dyrektora Stacji.

6)    Opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego..

7)    Opracowywanie pozwów, pism procesowych oraz apelacji i innych środków zaskarżenia.

8)    Występowanie w charakterze pełnomocnika Inspektora/Dyrektora Powiatowej Stacji w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.

9)    Nadzór prawny nad egzekucją należności Powiatowej Stacji.

10) Opracowywanie sprawozdań, ocen i analiz w sprawach leżących w zakresie zadań Radcy Prawnego w Powiatowej Stacji.

§ 9

1.  Strukturę Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego tworzą następujące sekcje i stanowiska pracy:

1)      Sekcja Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów  Użytku

2)      Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

3)      Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

4)      Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

5)      Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

6)      Stanowisko ds. Prewencji chorób Zawodowych

7)      Stanowisko ds. Ocen i Analiz

2.  Komórki organizacyjne wchodzące w skład Powiatowej Stacji używają do znakowania akt niżej wymienionych symboli:

1)      Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego              N      

2)      Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia             OZ

3)      Oddział Ekonomiczny i  Administracyjny                                                           EK

4)      Stanowisko Pracy  Głównego Księgowego                                           GK

5)      Stanowisko Pracy Radcy Prawnego                                                      RP

3.   Do znakowania akt z zakresu zagadnień wymienionych poniżej w pkt. 1 – 5 stosuje się następujące symbole:

1)      statystyki medycznej, ocen i analiz                                                         OS            

2)      BHP i P/POŻ                                                                                           BP

3)      obrony cywilnej                                                                                       OC                

4)      ochrony informacji niejawnych                                                                IN

5)      systemu zarządzania jakością                                                                J

 4.Po symbolach wymienionych w ust. 1, pkt. 1, ust. 2 pkt. 5 dodaje  się dodatkowy symbol 

      określający  rodzaj  sprawy  z  zakresu  działalności  merytorycznej  Powiatowej Stacji:

 

1)      zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,

2)      prewencji chorób zawodowych,

3)      higieny żywności żywienia i przedmiotów użytku,

4)      nadzoru nad obiektami komunalnymi,

5)      nadzoru przeciwepidemicznego,

6)      higieny dzieci i młodzieży

7)      Ocen, analiz i statystyki dot. działalności merytorycznej

NZ

HP

HK

EP

HD

OS

     

5. Symbol wymieniony w ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt. 5 oddziela się od symboli      

    wymienionych w ust. 3 znakiem kropki.      

6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Dyrektor używa symbolu „PIS”.

§ 10

1.   Zakres indywidualnych obowiązków i czynności pracowników wymienionych w § 3 ust.2 oraz w § 4 ustala Dyrektor.

2.   Szczegółowe prawa i obowiązki Głównego Księgowego i Radcy Prawnego określają odrębne przepisy.

3.   Zakres indywidualnych obowiązków i czynności pozostałych pracowników określają ich bezpośredni przełożeni.

4.  Zakresy indywidualnych podstawowych  obowiązków i czynności dla poszczególnych kategorii stanowisk pracy określone są w załącznikach od 2- 16.

 

 

Radca Prawny                                              Przedstawiciel  pracowników                                             Dyrektor

                                                                                                                         Powiatowej  Stacji

                                                                                                                  Sanitarno-Epidemiologicznej    

                                                                                                                                                            w   Mogilnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wytworzył:

wprowadziła: Ewa Janowczyk

ostatnia zmiana: 31.07.2013